Skip to main content

Viki (hair), mhytos88@gmail.com
-----
Niki (hair), balogh.niki0823@gmail.com
-----
Angela (make up), angellemua@gmail.com  www.facebook.com//angellemakeup
-----
Liv (make up), livridegmakeup@gmail.com